Cấu trúc Prefer, would prefer, would rather : tổng quan cách dùng và bài tập áp dụng

Trong tiếng anh có rất nhiều từ dùng để diễn đạt sở thích, niềm yêu thích của con người. Bài viết này xin giới thiệu với các bạn một cấu trúc khác, Cấu trúc Prefer, would rather và các bài tập ứng dụng của chúng.

Cấu trúc Prefer
Which do you prefer?

Cấu trúc Prefer

Cấu trúc thích một cái gì đó

 • S + prefer + to + V

Ex: He prefer to play football. ( anh ấy thích chơi đá bóng).

Cấu trúc thích cái gì hơn cái gì

 • S + prefer + Ving+to+Ving
 • S+prefer+N+to+N

Ở đây sau prefer là danh từ hoặc động từ thêm -ing để diễn tả ai đó thích cái gì hơn cái gì.

Ex: I prefer flying to travelling by train.
(Tôi thích đi máy bay hơn là đi bằng xe lửa.)

Cấu trúc would prefer

Cấu trúc thích một cái gì đó

 • S + would prefer + to V/ N

Ex:

– She would prefer to eat her own food. ( cố ấy thích ăn thức ăn của chính cô ấy).
– I would prefer to swim every morning. ( tôi thích bơi vào mỗi buổi sáng).
– My mother would prefer to dance with my father( Mẹ của tôi thích nhảy với cha của tôi).

Cấu trúc thích thứ gì hơn thứ gì( sử dụng thêm rather than)

 • S + would prefer + to V + rather than + V

Ex:

– My wife would prefer to go to the farmer market rather than go to the mall. ( vợ của tôi thích đi chợ trời hơn so với đi mua sắm trong trung tâm thương mại.

Cấu trúc muốn ai đó làm gì

 • S + Would prefer + O + to V

Sau would prefer là một tân ngử đển diễn tả ai muốn ai khác làm điều gì.
Ex:

They would prefer me to come home right now. ( họ muốn chúng tôi về nhà ngay bây giờ).

So sánh prefer và would rather …than

Cả hai cấu trúc trên đều được sử dụng để diễn tả sở thích nhưng

 • Sau would rather sẽ là V( nguyên mẫu không to)
 • Sau prefer có thể là N/Ving( danh từ hoặc động từ thêm -ing)

Example:

I prefer using my car to driving with my motorbike.

And

I would rather use my car than drive my motorbike.

Cả hai câu trên đề có ý nghĩa là: Tôi thích đi xe ô tô hơn so với đi xe máy

Bài tập sử dụng Prefer, would prefer, would rather

1. Chọn câu trả lời đúng nhất để điền vào câu bên dưới

(Choose the best answer to fill the gap in each of the following:)

1. I prefer coffee_______

a. to
b. than
c. from

2. I don’t fancy the theater again. I’d rather______to the cinema.

a. to
b. go
c. going

3. Although I love relaxing on beaches, I think I prefer_______ in the mountains.

a. walk
b. walking

4. I’d rather speak to him in person________ things over the phone.

a. than discuss
b. to discussing
c. to discuss

5. I prefer trains________

a. from
b. than
c. to

6. I’m not a big fan of cars; I prefer________ by train.

a. travelling
b. travel

7. If I had a choice I think I’d rather______________

a. live in Paris than in
b. live in Paris to
c. to live in Paris than

8. They’d rather have lunch inside, but I’d prefer___________ outside in the garden.

a eat
b. eating
c. to eat

Đáp án:

Key

 1. I prefer coffee to (a.)
 2. I don’t fancy the theater again. I’d rather go to the cinema. (b.)
 3. Although I love relaxing on beaches, I think I prefer walking in the mountains. (b.)
 4. I’d rather speak to him in person than discuss things over the phone. (a.)
 5. I prefer trains to (c.)
 6. I’m not a big fan of cars; I prefer travelling by train. (a.)
 7. If I had a choice I think I’d rather live in Paris than in (a.)
 8. They’d rather have lunch inside, but I’d prefer to eat outside in the garden. (c.)

2. Viết lại câu sử dụng Would rather, Refer

1. I would rather you ………………….. home now.
go
went
had gone
2. I would prefer to go in December ………………… in May.
rather
rather than
than
3. I prefer starting early rather than ………………….. everything to the last minute.
leave
to leave
leaving
4. I prefer to walk …………………. drive.
rather
rather than
than
5. I would rather you ……………….. in a hostel than in a hotel.
stay
stayed
staying
6. I would rather you …………………… a job.
find
found
have found
7. He …………………… face the enemy than surrender.
rather
would rather
prefer
8. They would rather build a new house ……………….. repair the old one.
than
then
than to
9. We would rather you ……………………. to bed now.
go
went
have gone
10. We would rather you ……………….. the work yourself.
do
did
had gone

Đáp án:

Answers

1. I would rather you went home now.
2. I would prefer to go in December rather than in May.
3. I prefer starting early rather than leaving everything to the last minute.
4. I prefer to walk rather than drive.
5. I would rather you stayed in a hostel than in a hotel.
6. I would rather you found a job.
7. He would rather face the enemy than surrender.
8. They would rather build a new house than repair the old one.
9. We would rather you went to bed now.
10. We would rather you did the work yourself.

3. Bài tập sử điền vào chỗ trống sử dụng rather , would rather và rather than
(This grammar exercise tests your ability to use rather, would rather and rather than.)
1. He is ………………………………..
-rather fool
-a rather fool
-rather a fool
2. That was ……………………………
-rather a good idea
-a rather good idea
3. We …………………… hoping he would leave soon.
-rather were
-were rather
4. I would prefer to come on Tuesday ……………….. on Thursday
-Rather,

-Would Rather,

-Rather Than
5. I decided to phone rather than ………………
-write
-writing
6. Would you rather ………… ……… here or go home.
-stay
-to stay
-staying
7. I would rather ………………….. something to eat.
-have
-to have
-having
8. I would rather you …………………. me alone.
-leave
-left
-leaving
-had left

9. ‘Should I turn the heating on?’ ‘I would rather you …………………
-not
-didn’t
-hadn’t
10. It is important to find new markets rather than … …………….. new people.
-Rather,
-Would Rather,
-Rather Than
11. Rather than …………………… the last of my cash for a meal, I chose big stay hungry.
-spending
-spend
-to spend
12. I would rather you ……………………… that. You upset her.
-didn’t say
-hadn’t said

Answer:

Answers
1. He is rather a fool.
2. That was a rather good idea / rather a good idea.
3. We were rather hoping he would leave soon.
4. I would prefer to come on Tuesday rather than on Thursday.
5. I decided vào phone không phải ghi / ghi.
6. Would you rather stay here or go home?
7. I would rather have something to eat.
8. I would rather you left me alone.
9. ‘Should I turn the heating on?’ ‘I would rather you didn’t.
10. It is important to find new markets rather than hire / hiring new people.
11. Rather than spending / spend the last of my Cash cho một meal,
12. I would rather you never said that. You upset her.
Explain the meaning:
1. He is a fool.
2. It is a pretty good idea / rather a good idea.
3. We were hoping he would leave soon.
4. I prefer to come on Tuesday rather than Thursday.
5. I decided to call instead of write / write.
6. Do you want to be here or go home?
7. I would rather eat something.
8. I would rather leave you alone.
9. Should I turn on the heater?
10. It is important to find new markets instead of hiring / hiring new people.
11. Instead of spending / spending my last cash on meals, I choose to be hungry.
12. I want to say that. You make her sad.

4. Based on the suggested structure below to do the part 2 exercise using Prefer and would rather.
Prefer and would rather

1. Look at the following sentences:
-I prefer something to something else.
-I prefer doing something to doing something else.
-I prefer to do something rather than (do) something else.
-I would rather do something.
-I would rather not do something.
-I would rather do something than (do) something else.
-I would rather she did something.

2. Use Prefer to rewrite the following sentences 
Which do you prefer? Đang ghi địa chỉ dùng ‘I prefer’:

1. (drive / travel by train) ……………………………………………………………….
2. (tennis / football) ……………………………………………………………….
3. (phone people / write letters) ……………………………………………………………….
4. (go to the cinema / watch films on TV) ……………………………………………………………….
5. (Pepsi / Coca-cola) ……………………………………………………………….
3. Write using using ‘coal’ and ‘rather than’
1. (get a taxi / walk home) I’d prefer …………………………………………………………… ….
2. (go for a swim / play tennis) I’d rather ……………………………………………………………….
3. (wait a few minutes / leave now) I’d rather ……………………………………………………………….
4. (eat at home / go to a restaurant) I’d prefer ……………………………………………………………….
5. (think about it for a while / decide now) I’d rather ………………………………………………………

4. Complete the sentences using ‘would you rather’

1. Are you going to cook the dinner or
………………………………………………………………. ?
2. Are you going to tell Ann what happened or would you rather
……………………………………………………………….?
3. Are you going to do the shopping or
……………………………………………………………….?
4. Are you going to answer the phone or
……………………………………………………………….?

5. Sử dụng bạn không thể tìm thấy các việc này đến hoàn thành các gói:

1. ‘Shall I tell Ann the news?’ ‘No, I’d rather she …………………… know.’
2. Do you want to go now or would you rather I …………………… here?
3. Do you want to go out this evening or will you rather …………………… at home?
4. This is a private letter addressed to me. I’d rather you …………………… read it.
5. It’s quite a nice but I’d rather it …………………… a bit bigger.
6. ‘Do you mind if I turn on the radio?’ ‘I’d rather you …………………… I’m trying to study.’

Như vậy chúng ta đã cùng tìm hiểu về cấu trúc của Prefer, would prefer, would rather và hàng loạt các bài tập áp dụng. Nếu có bất kỳ góp ý nào xin vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé!

=>Xem thêm: Cấu trúc Unless (If not): Cách dùng và bài tập áp dụng
=>Xem thêm: Cấu trúc Prefer, would prefer, would rather : tổng quan cách dùng và bài tập áp dụng
=>Xem thêm: Cấu trúc used to, be used to, get used to: Ý nghĩa, cách dùng & bài tập

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*