80 Stt tiếng Anh hay nhất về tình yêu, cuộc sống, tâm trạng

Cuộc sống là một món quà.
Khi chúng ta biết nắm lấy tất cả những gì cuộc sống mang lại, chúng ta có thể đạt được thành công  ở trong cuộc sống. Tình yêu cũng vậy. Tình yêu là một thứ tình cảm đặc biệt không thể thiếu được trong cuộc sống của mỗi con người.

Stt tiếng anh

Tình yêu mang đến cho mỗi người những cảm xúc tuyệt vời. Được sống trong tình yêu là một niềm hạnh phúc mà ai cũng ao ước. Bạn muốn thể hiện nỗi lòng của mình với đối phương. Thế nhưng bạn lại không biết phải nói thế nào, đôi khi điều đó rất khó diễn tả được bằng lời. Vậy hãy để bài viết dưới đây gợi ý giúp bạn những câu nói, những stt tiếng anh hay nhất về tình yêu, cuộc sống để bạn chia sẻ cảm xúc, trạng thái khó hiểu của chính bạn.

Những stt câu nói hay nhất về tình yêu bằng tiếng anh

1.

I am happiest when I’m right next to you.

( Tôi hạnh phúc ngay khi tôi ở bên cạnh bạn).

2.

My night has become a sunny dawn because of you.

(Đêm của tôi đã trở thành một bình minh đầy nắng vì em).

3.

The best thing to hold onto in life is each other.

( điều tốt đẹp nhất còn được giữ lại trong cuộc sống này đó là có nhau).

4.

I know I am in love with you because my reality is finally better than my dreams.
(Tôi biết tôi đang yêu bạn bởi vì thực tế của tôi cuối cùng tốt hơn những giấc mơ của tôi.)

5.

I need you like a heart needs a beat.
(Tôi cần bạn như một trái tim cần một nhịp đập.)

6.

Your love is all I need to feel complete.
(Tình yêu của bạn là tất cả những gì tôi cần để cảm thấy trọn vẹn.)

7.

I will love you until the stars go out, and the tides no longer turn.

(Anh sẽ yêu em cho đến khi những vì sao tắt, và thủy triều không còn nữa.)

8.

Come live in my heart and pay no rent.

(Hãy sống trong trái tim tôi và không phải trả tiền thuê nhà.)

9.

Every time I see you, I fall in love all over again.

(Mỗi lần gặp em, tôi lại yêu một lần nữa.)

10.

You are my song. You are my song of love.

(Bạn là bài hát của tôi. Bạn là bài hát tình yêu của tôi.)

11.

If I know what love is, it is because of you.

(Nếu tôi biết tình yêu là gì, đó là vì bạn.)

12.

Our Relationship is meant to be. Something that was written in the stars and drawn into our destiny

(Mối quan hệ của chúng tôi có nghĩa là. Một cái gì đó được viết trong các ngôi sao và kéo vào số phận của chúng ta)

13.

“The best love is the kind that awakens the soul; that makes us reach for more, that plants the fire in our hearts and brings peace to our minds. That’s what I hope to give you forever.”- The Notebook
(“Tình yêu tốt nhất là thứ đánh thức tâm hồn; điều đó khiến chúng ta vươn tới nhiều hơn, gieo ngọn lửa trong tim và mang lại sự bình yên trong tâm trí. Đó là những gì tôi hy vọng sẽ mang đến cho bạn mãi mãi.”)

14.

“I look at you and see the rest of my life in front of my eyes.”
– Tôi nhìn bạn và thấy phần còn lại của cuộc đời tôi ở trước mắt tôi.

15.

“The greatest happiness of life is the conviction that we are loved; loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves.”
(“Tôi nhìn bạn và thấy phần còn lại của cuộc đời tôi ở trước mắt tôi.”)

16.

“All, everything that I understand, I only understand because I love.”
(“Tất cả, mọi thứ mà tôi hiểu, tôi chỉ hiểu vì tôi yêu.”)

17.

“And remember, as it was written, to love another person is to see the face of God.”
(“Và hãy nhớ, như đã viết, yêu một người khác là nhìn thấy khuôn mặt của Chúa.”)

18.

“I’m much more me when I’m with you.”
(“Tôi được nhiều hơn khi tôi ở bên bạn.”)

19.

“The best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart.”

(“Những điều tốt nhất và đẹp nhất trên thế giới này không thể được nhìn thấy hoặc thậm chí nghe thấy, nhưng phải được cảm nhận bằng trái tim.”)

20.

“To love is nothing. To be loved is something. But to love and be loved, that’s everything.”-Tolis
(“Yêu là không có gì. Được yêu là một điều gì đó. Nhưng để yêu và được yêu, đó là tất cả mọi thứ.”)

21.

“I saw that you were perfect, and so I loved you. Then I saw that you were not perfect and I loved you even more.”-Angelita Lim
(“Tôi thấy rằng bạn là người hoàn hảo, và vì vậy tôi yêu bạn. Sau đó, tôi thấy rằng bạn không hoàn hảo và tôi còn yêu bạn nhiều hơn nữa.”)

22.

“In order to be happy oneself it is necessary to make at least one other person happy.”-Theodor Reik
(“Để có được hạnh phúc cho bản thân, cần phải làm cho ít nhất một người khác hạnh phúc.”)

23.

“The heart wants what it wants. There’s no logic to these things. You meet someone and you fall in love and that’s that.”-Woody Allen
(“Trái tim muốn những gì nó muốn. Không có logic cho những điều này. Bạn gặp ai đó và bạn yêu và đó là tình yêu.”)

24.

“There’s no substitute for a great love who says, ‘No matter what’s wrong with you, you’re welcome at this table.”-Tom Hanks

(“Không có gì thay thế cho một tình yêu tuyệt vời, người nói,” Không có vấn đề gì với bạn, bạn được chào đón tại bàn này. ”)

25.

“I swear I couldn’t love you more than I do right now, and yet I know I will tomorrow.”L-eo Christopher

(“Tôi thề tôi không thể yêu bạn nhiều hơn tôi làm ngay bây giờ, nhưng tôi biết tôi sẽ đến vào ngày mai.”- Leo Christopher)

26.

“If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you.”

(“Nếu bạn sống để trở thành một trăm, tôi muốn sống để trở thành một trăm trừ một ngày để tôi không bao giờ phải sống mà không có bạn.”)

27.

“You don’t love someone because they’re perfect, you love them in spite of the fact that they’re not.”

(“Bạn không yêu ai đó vì họ hoàn hảo, bạn yêu họ bất chấp thực tế là họ không như vậy.”)

28.

“I would rather spend one lifetime with you, than face all the ages of this world alone.”

(“Tôi thà dành một đời với bạn, hơn là đối mặt với tất cả các lứa tuổi của thế giới này một mình.”)

29.

“You are my best friend, my human diary and my other half. You mean the world to me and I love you.”

(“Bạn là người bạn tốt nhất của tôi, nhật ký con người của tôi và nửa kia của tôi. Bạn có nghĩa là thế giới đối với tôi và tôi yêu bạn.”)

30.

“If I know what love is, it is because of you.”

(“Nếu tôi biết tình yêu là gì, đó là vì bạn.”)

31.

“Don’t forget I’m just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her.”

( Đừng quên tôi chỉ là một cô gái, đứng trước một chàng trai, yêu cầu anh ta yêu cô gái)

32.

“I choose you. And I’ll choose you over and over and over. Without pause, without a doubt, in a heartbeat. I’ll keep choosing you.”
(“Tôi chọn bạn. Và tôi sẽ chọn bạn nhiều lần. Không ngừng, không nghi ngờ gì, trong tích tắc. Tôi sẽ tiếp tục chọn bạn.”)

33.

“It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.”

(“Đó không phải là thiếu tình yêu, mà là thiếu tình bạn khiến những cuộc hôn nhân không hạnh phúc.”)

34.

“When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible.”

(“Khi bạn nhận ra rằng bạn muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình với ai đó, bạn muốn phần còn lại của cuộc đời mình bắt đầu càng sớm càng tốt.”)

35.

The first time you touched me, I knew I was born to be yours.

(Lần đầu tiên bạn chạm vào tôi, tôi biết tôi sinh ra là của bạn.)

Status cuộc sống
Love you more than I can say

 

Những stt câu nói (status) hay nhất về cuộc sống

1.

My life is my message. Mahatma Gandhi
(Cuộc sống của tôi là thông điệp của tôi. Mahatma gandhi)

2.

Not how long, but how well you have lived is the main thing. Seneca
(Không phải là bao lâu, nhưng bạn đã sống tốt như thế nào là điều chính. Seneca)

3.

I love those who can smile in trouble. Leonardo da Vinci
(Tôi yêu những người có thể mỉm cười khi gặp rắc rối. Leonardo da Vinci)

4.

Be happy for this moment. This moment is your life. Omar Khayyam
(Cảm thấy hạnh phúc vì khoảnh khắc này. Khoảnh khắc này là cuộc sống của bạn. Omar Khayyam)

5.

Life is what happens when you’re busy making other plans. John Lennon
(Cuộc sống là những gì xảy ra khi bạn bận rộn thực hiện các kế hoạch khác. John Lennon)

6.

Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking. Marcus Aurelius
(Rất ít là cần thiết để làm cho một cuộc sống hạnh phúc; đó là tất cả trong chính bạn, theo cách nghĩ của bạn. Marcus Aurelius)

7.

It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not. Andre Gide
(Thà được ghét những gì thuộc về bạn, còn hơn thích những gì không thuộc về bạn). Andre Gide

8.

Dost thou love life? Then do not squander time, for that is the stuff life is made of. Benjamin Franklin
(Bạn yêu cuộc sống? Vậy thì đừng lãng phí thời gian, vì đó là thứ cuộc sống được tạo nên. Benjamin Franklin)

9.

Life is like playing a violin in public and learning the instrument as one goes on. Samuel Butler
(Cuộc sống giống như chơi violin ở nơi công cộng và học nhạc cụ khi người ta tiếp tục. Samuel Butler)

10.

In the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years. Abraham Lincoln
(Cuối cùng, nó không phải là những năm trong cuộc đời bạn. Nó cuộc sống trong những năm của bạn. Abraham Lincoln)

11.

You’ve gotta dance like there’s nobody watching. William W. Purkey
(Bạn phải nhảy như thể không có ai xem. William W. Purkey)

12.

Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. William James
(Hãy tin rằng cuộc sống là đáng sống và niềm tin của bạn sẽ giúp tạo ra sự thật. William James)

13.

Do not take life too seriously. You will never get out of it alive. Elbert Hubbard
(Đừng quá coi trọng cuộc sống. Bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi nó sống. Elbert Hubbard)

14.

The heart, like the stomach, wants a varied diet. Gustave Flaubert
(Trái tim, giống như dạ dày, muốn một chế độ ăn uống đa dạng. Gustave Flaubert)

15.

I tell you, in this world being a little crazy helps to keep you sane. Zsa Zsa Gabor
(Tôi nói với bạn, trong thế giới này một chút điên rồ sẽ giúp bạn tỉnh táo. Zsa Zsa Gabor)

16.

We know what we are, but know not what we may be. William Shakespeare
(Chúng ta biết chúng ta là gì, nhưng không biết chúng ta có thể là gì. William Shakespeare)

17.

Lighten up, just enjoy life, smile more, laugh more, and don’t get so worked up about things. Kenneth Branagh
(Thắp sáng lên, chỉ cần tận hưởng cuộc sống, cười nhiều hơn, cười nhiều hơn, và don sắt làm việc với mọi thứ. Kenneth Branagh)

18.

The trick in life is learning how to deal with it. Helen Mirren
(Bí quyết trong cuộc sống là học cách đối phó với nó. Helen Mirren)

20.

Time means a lot to me because, you see, I, too, am also a learner and am often lost in the joy of forever developing and simplifying. If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of. Bruce Lee
(Thời gian có ý nghĩa rất lớn đối với tôi bởi vì, bạn cũng vậy, tôi cũng là một người học và thường lạc lối trong niềm vui của việc phát triển và đơn giản hóa mãi mãi. Nếu bạn yêu cuộc sống, hãy lãng phí thời gian, vì thời gian là thứ cuộc sống được tạo nên. Bruce Lee)

21.

Get busy living or get busy dying. Stephen King
(Nhận sống bận rộn, hoặc nhận được chết bận rộn. Stephen King)

22.

I’m the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way I want to. Jimi Hendrix
(Tôi là người mà tôi phải chết khi đến lúc tôi chết, vì vậy hãy để tôi sống theo cách tôi muốn. Jimi Hendrix)

23.

To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. Oscar Wilde
(Sống là một điều rất quý trên thế giới. Hầu hết mọi người đều tồn tại, đó là tất cả. Oscar Wilde)

24.

Anyone who lives within their means suffers from a lack of imagination. Oscar Wilde
(Bất cứ ai sống trong phạm vi của họ đều bị thiếu trí tưởng tượng. Oscar Wilde)

25.

Don’t cry because it’s over, smile because it happened. Ludwig Jacobowski
(Don lồng khóc vì nó vượt qua, cười vì điều đó xảy ra. Ludwig Jacobowski)

26.

Life is either a daring adventure or nothing at all. Helen Keller
(Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu táo bạo hoặc không có gì cả. Helen Keller)

27.

Go confidently in the direction of your dreams! Live the life you’ve imagined. Henry David Thoreau
(Đi tự tin trong sự chỉ đạo của những giấc mơ của bạn! Sống cuộc sống mà bạn tưởng tượng. Henry David Thoreau)

28.

You only live once, but if you do it right, once is enough. Mae West
(Bạn chỉ sống một lần nhưng nếu bạn làm điều đó đúng một lần là đủ. Mae Tây)

29.

The mind is everything. What you think you become. Buddha
(Tâm trí là tất cả. Những gì bạn nghĩ rằng bạn trở thành.)

30.

The journey of a thousand miles begins with one step. Lao Tzu
(Cuộc hành trình của một ngàn dặm bắt đầu bằng một bước. lão Tử)

Những stt tâm trạng bằng tiếng anh

1.

You have replaced my nightmares with dreams, my worries with happiness, and my fears with love.
(Bạn đã thay thế những cơn ác mộng của tôi bằng những giấc mơ, những lo lắng của tôi bằng hạnh phúc và nỗi sợ hãi của tôi bằng tình yêu.)

2.

Walk with me through life…and I’ll have everything I’ll need for the journey.
(Hãy cùng tôi đi qua cuộc sống và tôi sẽ có mọi thứ tôi cần cho cuộc hành trình.)

3.

Walk with me through life…and I’ll have everything I’ll need for the journey.
(Hãy cùng tôi đi qua cuộc sống và tôi sẽ có mọi thứ tôi cần cho cuộc hành trình.)

4.

No matter what has happened. No matter what you’ve done. No matter what you will do. I will always love you. I swear it.
(Không có vấn đề gì đã xảy ra. Không có vấn đề gì bạn đã làm. Không có vấn đề gì bạn sẽ làm. Tôi sẽ luôn yêu bạn. Tôi thề.)

5.

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.
(Lời nói của bạn là thức ăn của tôi, hơi thở của bạn rượu vang của tôi. Bạn là tất cả đối với tôi.)

6.

Once in a while, right in the middle of an ordinary life, love gives us a fairy tale.
(Thỉnh thoảng, ngay giữa cuộc sống bình thường, tình yêu cho chúng ta một câu chuyện cổ tích.)

7.

I may not be your first date, kiss or love…but I want to be your last everything.
(Tôi có thể không phải là cuộc hẹn hò đầu tiên của bạn, nụ hôn hay tình yêu nhưng tôi muốn là tất cả mọi thứ cuối cùng của bạn.)

8.

I love you – those three words have my life in them.
(Tôi yêu bạn – ba từ đó có cuộc sống của tôi trong đó.)

9.

For you see, each day I love you more
(Để em thấy, mỗi ngày anh yêu em nhiều hơn.)

10.

You’re nothing short of my everything.
(Bạn không có gì thiếu tất cả mọi thứ của tôi.)

Thay lời muốn nói, chúng tôi xin gởi tới các bạn tuyển tập 80 Stt tiếng Anh hay nhất về tình yêu, cuộc sống, tâm trạng để chúc các bạn có cuộc sống thật ý nghĩa, tình yêu thật đẹp. Để đóng góp ý kiến các bạn hãy để lại bình luận bên dưới nhé.

=>Xem thêm: Báo giá tiếng Anh là gì? Quotation là gì? Từ vựng tiếng anh thương mại, cách viết một báo giá tiếng anh
=>Xem thêm: Cấu trúc Not Until, Only When: Ý nghĩa, cách dùng và các ví dụ tham khảo
=>Xem thêm: Cấu trúc Unless (If not): Cách dùng và bài tập áp dụng

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*