Bài tập thì tương lai tiếp diễn có lời giải chi tiết

Như chúng ta đã biết thì tương lai tiếp diễn diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm hoặc trong một khoảng thời gian cụ thể nào đó ở tương lai, bài viết này chúng tôi muốn giới thiệu đến quý độc gải lý thuyết tổng quan thì tương lai tiếp diễn và một số dạng bài tập thì tương lai tiếp diễn

Bài tập thì tương lai tiếp diễn lớp 7

Tóm tắt lý thuyết thì tương lai tiếp diễn

Cấu trúc (Form)

– Thể khẳng định (Affirmative form)

 • Subject + will/ shall + be + verb-ing

– Thể phủ định (Negative form)

 • Subject + won’t/shall not + be + verb-ing

– Thể nghi vấn (Interrogative form)

 • Will/Shall + subject + be + verb-ing?

 Cách dùng (Usage)

Thì tương lai tiếp diễn được dùng để diễn tả:

– Hành động đang xảy ra tại một thời điểm hoặc trong một khoảng thời gian cụ thể nào đó ở tương lai.

Ex:

 • This time next week m be lying on the beach. (Tuần tới, vào giờ này tôi đang nằm trển bãi biển.)
 • At 10 o’clock tomorrow, Sally win be in her office. She will be working. (Vào 10 giờ ngày mai, Sally sẽ có mặt ở văn phòng. Cô ấy (sẽ) đang làm việc.)
 • Don’t phone me between 7 and 8. We’ll be having dinner then. (Đừng gọi điện cho tôi trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 8 giờ. Giờ đó chúng tôi đang ăn tối.)

– Hành động tương lai đang xảy ra thì một hành động khác xảy đến.

Ex:

 • The band will be playing when the President enters. (Ban nhạc (sẽ) đang chơi khi Tổng thống bước vào.)
 • When Tom gets home, ru be sleeping. (Khi Tom về nhà, tôi (sẽ) đang ngủ.)

– Hành động sẽ xảy ra và kéo dài liên tục trong một quãng thời gian ở tương lai.

Ex:

 • My parents are going to London, so I’ll be staying with my grandma for the next two weeks. (Cha mẹ tôi sẽ đi London, vì vậy trong hai tuần tới tôi sẽ ở với bà.) Andrew can’t go to the party. He’ll be working all day tomorrow. (Andrew không thể đến dự tiệc. Ngày mai anh ấy sẽ làm việc suôt ngày.)

– Hành động sẽ xảy ra như một phần trong kế hoạch hoặc một phần trong thời gian biếu.

Ex:

 • The party will be starting at ten o’clock. (Buổi tiệc sẽ bắt đầu lúc 10 giờ.)
 • I’ll be seeing Sally this evening. (Tối nay tôi sẽ gặp Sally.)
 • What time will your friends be arriving tomorrow? (Ngày mai các bạn của anh sẽ đến lúc mấy giờ?)

– Trong các ví dụ này will be + V-ing có nghĩa tương tự với thì hiện tại tiếp diễn dùng cho tương lai.

– Thì tương lai tiếp diễn cũng có thể được dùng để hỏi một cách lịch sự về kế hoạch của một người nào đó.

Ex:

 • Will you be working this weekend? (Cuối tuần này bạn có đi làm không’?)
 • Will your family be staying at home this Easter? (Lễ Phục Sinh này gia đình bạn có ở nhà không?)

Thì tương lai tiếp diễn trong tiếng Anh

Bài tập thì tương lai tiếp diễn

1. Viết lại câu theo thì tương lai tiếp diễn. Sử sụng dạng phủ định

(Rewrite these sentences in the future continuous. Use negative forms).

Example:

Tomorrow morning I won’t be on my way to London. (not travel)

Tomorrow morning I won’t be travelling to London.

I have no plans for the weekend. (not do)

I ………………………………………………….. anything at the weekend.

The test starts at 9 o’clock and you have to finish at 10.30. (not write)

We ………………………………………………….. the test at 10.30.

I have no work to do in the evening. (not work)

I ………………………………………………….. in the evening.

Dad can take you to the 8.30 train tomorrow morning. He has a day off. (not go)

Dad can take you to the 8.30 train tomorrow morning. He……………………………………………….. to work.

I have new contact lenses. No glasses next time! (not wear)

I ………………………………………… glasses when you see me next time.

You can come at one o’clock. We want to prepare the meal before that. (not cook)

You can come at one o’clock.. We ………………………………………………….. the meal anymore.

By the middle of this century there won’t be any newspapers. (not read)

By the middle of this century people ………………………………………………….. any newspapers.

Please, don’t come back home at midnight. I don’t want to wait for you so long. (not wait)

If you come back home at midnight, I ………………………………………………….. for you.

Đáp án:

I will not | won’t be doing anything at the weekend.

We will not | won’t be writing the test at 10.30.

I will not | won’t be working in the evening.

He will not | won’t be going to work.

I will not | won’t be wearing glasses.

We will not | won’t be cooking the meal anymore.

I will not | won’t be waiting for you

2. Viết câu hỏi sử dụng thì tương lai tiếp diễn( will be going) sử dụng từ gợi ý trong ngoặc

(Make questions in the future continuous tense (will be going). Use the words in brackets.

I can take you to the airport.

It would be nice. ………………………………………………………………………….? (you/go/that way)

Shall I say hello to her?

Why not? ……………………………………………………………………………………? (you/write/to her)

Marry and Jame can stay up late tonight.

Really? ………………………………………………………………………………………? (they/wait//for me)

He won’t be there at ten o’clock.

It|’s a shame. ……………………………………………………………………………….? (he/sign/the new contract)

I’ll be in the forest.

In the forest? ………………………………………………………………………………? (what/you/do)

There won’t be enough oil in a couple of decades.

Do you think so? …………………………………………………………………………? (what/we/use/instead)

This time next week I’ll be in Madrid.

Lucky you! …………………………………………………………………………………? (you/stay/at a hotel)

Don’t ring Sue up at 6 o’clock.

Thanks for telling me. ………………………………………………………………….? (she/bathe/her baby)

Đáp án:

Will you be going that way?

Will you be writing to her?

Will they be waiting for me?

Will he be signing the new contract?

What will you be doing?

What will we be using instead?

Will you be staying at a hotel?

Will she be bathing her baby?

3. Hoàn thành những câu sau với thì tương lai tiếp diễn và những động từ trong bảng bên dưới.

Complete the sentences with the future continuous (will be doing) and the verbs in the box.

lie    see use   sleep watch take   work wait decorate   listen

When you come back home I ………………………………………… in my bed.

In a few days’ time we ……………………………………. on the beach.

I’ll call Jim at six. He …………………………………….. in his office then.

I’ll tell him. I ……………………………………. him on the train as usual.

We can’t meet you on Saturday. We ……………………………………. our house at the weekend.

In a ten years’ time most people ……………………………………. electric cars.

I’ll come at one o’clock. – OK. I ……………………………………. for you.

It won’t be easy to get in. The warden …………………………… the gate closely.

Will you help me tonight? – Sorry, I ……………………………………. to the concert on the radio.

This time tomorrow my sister ……………………………………. her entrance exam.

Đáp án:

When you come back home I will be sleeping in my bed.

In a few days’ time we will be lying on the beach.

I’ll call Jim at six. He will be working in his office then.

I’ll tell him. I will be seeing him on the train as usual.

We can’t meet you on Saturday. We will be decorating our house at the weekend. In a ten years’ time most people will be using electric cars.

I’ll come at one o’clock. – OK. I will be waiting for you.

It won’t be easy to get in. The warden will be watching the gate closely.

Will you help me tonight? – Sorry, I will be listening to the concert on the radio. This time tomorrow my sister will be taking her entrance exam.

4. Chọn dạng từ đúng.

(Choose the correct form).

On my holiday I will be getting up | I won’t be getting up at 7 o’clock as usual. I want to relax a lot.

You are so late! Everyone will be working | won’t be working when you arrive at the office.

You think that Jame will be playing | won’t be playing tennis at seven? Why not?

Computers will be translating | won’t be translating all texts in a couple of years. It’s impossible.

Mary will be waiting | won’t be waiting in the arrivals hall this time.

She is ill. Can I take your camera? You will be using | won’t be using it this morning, will you?

The cinema will be showing | won’t be showing any films next month.

They will be delivering | won’t be delivering parcels even on 14 December.

He can find her easily in her red coat. – But she will be wearing | won’t be wearing the red coat.

I won’t be here this time tomorrow. I will be travelling | I won’t be travelling to London.

Đáp án:

On my holiday I will be getting up | I won’t be getting up at 7 o’clock as usual. I want to relax a lot.

You are so late! Everyone  will be working | won’t be working when you arrive at the office.

You think that Jame  will be playing | won’t be playing tennis at seven? Why not?

Computers will be translating | won’t be translating all texts in a couple of years. It’s impossible.

Mary will be waiting | won’t be waiting in the arrivals hall this time.

She is ill. Can I take your camera? You will be using | won’t be using it this morning, will you?

The cinema will be showing | won’t be showing any films next month.

They will be delivering | won’t be delivering parcels even on 14 December.

He can find her easily in her red coat. – But she will be wearing | won’t be wearing the red coat.

I won’t be here this time tomorrow. I will be travelling | I won’t be travelling to London.

5. Viết lại câu hỏi sử dụng thì tương lai tiếp diễn

(Jumbled sentences – make future continuous questions).

Example:

you | TV | tonight | watch

Will you be watching TV tonight?

John | work | time | what | it | on ……………………………………………………………………………… ?

at | have | you | lunch break | your | still | two o’clock ……………………………………………………………………………… ?

Leeds | in | live | time | in a few years’ | I ……………………………………………………………………………… ?

in | tide | come | at nine | the | today ……………………………………………………………………………… ?

where | the match | sit | you | during ……………………………………………………………………………… ?

weeks | again | in a few | he | of | walk ……………………………………………………………………………… ?

at the party | you | wear | what ……………………………………………………………………………… ?

interview | tomorrow afternoon | you | who ……………………………………………………………………………… ?

Đáp án:

What time will John  be working on it?

Will you still be having your lunch break at two o’clock?

Will I be living in Leeds in a few years’ time?

Will the tide be coming in at nine today?

Where will you be sitting during the match?

Will he be walking again in a few weeks?

What will you be wearing at the party?

Who will you be interviewing tomorrow afternoon?

6. Sử dụng động từ trong ngoặc để viết lại những gì họ sẽ đang làm vào thứ hai này

(It’s Sunday, 10 o’clock in the morning and the Scott family are enjoying their free time. Use the verbs in brackets to write what they will be doing this time on Monday).

Example:

Peter is playing games on his new laptop.

This time on Monday he will be writing an English test.

Mr. Scott is cleaning his car in the garage.

This time on Monday he …………………………………….. to the airport. (drive)

Mrs. Scott is reading a fashion magazine.

This time on Monday she …………………………………… meals at the restaurant. (cook)

Marion, their daughter, is playing with a ball in the garden. And her grandma is watching her.

This time on Monday Marion ………………………………….. a geography lesson. (have)

And her grandma …………………………………. a doctor. (see)

Ben, the oldest son, is still sleeping. And his grandpa is trying to wake him up. This time on Monday

Ben ………………………………….. football in his club. (practice)

And his grandpa …………………………………. for grandma at the doctor’s. (wait)

Samuel, the youngest son, is chasing their dog Spot around the house.

This time on Monday Samuel ……………………………… in a physical education lesson. (exercise)

But we have no idea what Spot …………………………. tomorrow. (do)

Đáp án:

This time on Monday he will be driving to the airport.

This time on Monday she will be cooking meals at the restaurant.

This time on Monday Marion will be having a geography lesson.

And her grandma will be seeing a doctor.

This time on Monday Ben will be practicing football in his club.

And his grandpa will be waiting for grandma at the doctor’s.

This time on Monday Samuel will be exercising in a physical education lesson.

But we have no idea what Spot will be doing tomorrow.

bài tập trắc nhiệm thì tương lai tiếp diễn

XEM THÊM

Để đưa ra được cái nhìn tổng quá về thì tương lai tiếp diễn chúng tôi đã một phần khái quát nội dung kết hợp một số dạng bài tập thì tương lai tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao để các bạn học sinh, sinh viên và quý thầy cô tham khảo.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*