Bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn có lời giải chi tiết

Trong tiếng anh, thì tương lai hoàn thành tiếp diễn là một trong những thì ít được sử dụng và dễ gây nhầm lần trong quá trình giao tiếp, để giải quyết vấn đề đó, bài viết của chúng tôi gửi tới quý độc giả sơ lược lý thuyết thì tương lai hoàn thành tiếp diễn kết hợp với một số dạng bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn nâng cao

Tóm tắt lý thuyết thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Cấu trúc (Form)

– Thể khẳng định (Affirmative form)

 • Subject + will/ shall ‘+ have been + verb-ing

– Thể phủ định (Negative form)

 • Subject + won’t/ shan’t + have been + verb-ing

– Thể nghi vấn (Interrogative form)

 • Will/Shall + subject + have been + verb-ing?

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn có lời giải chi tiết

Cách dùng (Usage)

– Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn được dùng để diễn tả một hành động xảy ra và kéo dài liên tục đến một thời điểm nào đó trong tương lai.

Ex:

 • By March 15th, I’ll have been working for this company for 6 years. (Đến ngày 15 tháng Ba, tôi sẽ (đã) làm việc cho công ty này đúng sáu năm.)
 • They’ll have been playing tennis for an hour when he comes. (Lúc anh ta đến thì họ sẽ (đã) chơi quần vợt được một giờ rồi.)

– Giống như thì tương lai hoàn thành, thì tương lai hoàn thành tiếp diễn thường được dùng với các cụm từ trạng ngữ chỉ thời gian bắt đầu bằng by.

* Ghi chú cho thì tương lai (Note for future tenses)

Trong tiếng Anh, ngoài thì tương lai còn có nhiều cách để diễn đạt hành động sẽ xảy ra trong tương lai.

– Be going to (sắp, sẽ, dự định)

 • Subject + be (am/ is/ are) + going to + verb (bare-inf.)

– Be going to được dùng để

Diễn đạt một dự định sẽ được thực hiện trong tương lai gần hoặc một quyết định sẵn có.

Ex:

 • We are going to see her off at the station at seven. (Chúng tôi sẽ ra ga tiễn cô ấy vào lúc bảy giờ.)
 • He is going to be a dentist when he grows up. (Khi lớn lên nó sẽ làm nha sĩ.)

– Dự đoán tương lai dựa trên tình huống hiện tại – nói rằng chúng ta nghĩ điều gì sẽ xảy ra dựa vào những gì chúng ta nhìn thấy hoặc nghe thấy ở hiện tại.

Ex:

 • How pale that girl is ! I’m sure she is going to faint. (Cô gái đó trông nhợt nhạt quá! Tôi chắc cô ta sắp ngất rồi.)
 • Look out! We are going to crash! (Coi chừng! Chúng ta sẽ đụng xe mất!)
 • Charles is going to have an accident if he drives like that. (Charles sẽ gặp tai nan nếu anh ta cứ lái xe như thế.)

*Lưu ý:

 • Be going to thường không được dùng với động từ go và come. Trong trường hợp này chúng ta nên dùng hiện tại tiếp diễn để diễn tả dự định tương lai.

Ex:

 • We are going to the movies tonight. (Tối nay chúng tôi sẽ đi xem phim.)
 • My brother is coming to see me on the weekend. (Cuối tuần này anh trai tôi sẽ đến thăm tôi.)

Will và be going to dểu được dùng dể diễn tả hành dộng hoặc quyết dịnh trong tương lai, nhưng:

+ Will được dùng khi chúng ta quyết dịnh sẽ làm một việc gì dó ngay lúc đang nói (ý dịnh không dược trù tính trước).

Ex:

 • There’s a postbox over there. I’ll post these letters. (Đằng kia cố một thùng thư. Tôi sẽ gửi những lá thư này.)

+ Be going to dược dùng khi chúng ta dã quyết định hoặc dự định sẽ làm một việc gì đó (ý định đã được trù tính, sắp xếp từ trước).

Ex:

 • I’m going out. I’m going to post these letters. (Tôi sẽ đi ra ngoài. Tôi sẽ gửi những lá thư này.)

– Will và be going to đểu dược dùng dể dự doán tương lai, nhưng:

+ Will dược dùng khi chúng ta đưa ra lời dự đoán dựa vào quam điểm hoặc kinh nghiệm.

Ex:

 • One day people will travel to Mars. (Ngày nào đó con người sẽ lên đến Sao Hỏa)

+ Be going to dược dùng khi chúng ta đưa ra lời dự đoán dựa vào tình huống hiện tại.

Ex:

 • There isn’t a cloud in the sky. It’s going to be a lovely day. (Trời không một gỢn mây. Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.)

Bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

1. Hoàn thành những câu hỏi bên dưới sử dụng những từ gợi ý bên trong ngoặc.

(Complete the questions with the words in brackets).

…………………………………………their house for two or three years by the end of this year? (the Clarks – renovate)

How long ……………………………………………………….. your Spanish by the time

you leave for Madrid? (you – refresh)

How many days …………………………… for the message before he gets it? (Jame – wait)

…………………………………………… with this company for more than five years by the time he is 29? (Ben – work)

How long ………………… cakes by the end of the day? (your grandma – bake)

……………………… for the driving test for at least a month

when you take it? (you – practice)

……………………………………….with you for four or five years by the end of this year? (Marion – live)

How many years ……………………………..the flute when she turns fifteen? (your daughter – play) …………………………………………………for at least twelve hours when you wake him up? (little Sam – sleep)

How long …………………………………………….. the report before you hand it over? (you – write)

Đáp án:

Will the Clarks have been renovating their house by the end of this year?

How long will you have been refreshing your Spanish by the time you leave for Madrid?

How many days will Jame have been waiting for the message before he gets it? Will Ben have been working with this company for more than five years by the time he is 29?

How long will your grandma have been baking cakes by the end of the day?

Will you have been practicing for the driving test for at least a month when you take it?

Will Marion have been living with you for four or five years by the end of this year?

How many years will your daughter have been playing the flute when she turns fifteen?

Will little Sam have been sleeping for at least twelve hours when you wake him up?

How long will you have been writing the report before you hand it over?

2. Bài tập hoàn thành những đoạn hội thoại sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn.

(Complete the conversations).

A: How long are you going to stay at this hotel?

B: On Saturday we …………………………………………………… (stay) here for two weeks and we’d like to stay one more week.

A: Do you think Same will finish the report in time?

B: No problem. He ……………………………………………………. (work) on it for nearly three days tomorrow.

A: Are you worried about your job interview in London?

B: Not really. When I leave for France, I ………………………………………………………….. (prepare) for it for more than a month.

A: We are going to the party at 6 o’clock. Will you join us?

B: I’m afraid I’ll be tired. I’ll ………………………………………………………… (plant) apple trees for five hours when the party starts.

A: Is the electric engine the future of cars?

B: I don’t think so. In a ten years’ time people …………………………………………………………….. (drive) cars with internal combustion engines for a century and a half and it will remain so.

A: How long has Patricia been learning English?

B: At the end of this course she …………………………………………………………………. (study) English for six years.

A: How many countries has your sister visited during her journey?

B: I don’t really know. But she ……………………………………………………… (backpack) the world for a year before she gets back home.

A: Do you like endless soap operas?

B: I love them. By the end of this year I ……………………………………………………… (watch) Guiding Light for two decades.

A: Is the chicken ready?

B: Not at all. At 12.30 I …………………………………………………………….. (bake) it for ninety minutes and it is not ready yet!

A: Is tennis a tiring sport?

B: Tiring? Look at this match. They ……………………………………………………………… (play) for more than three or four hours when it ends.

Đáp án:

On Saturday we will have been staying here for two weeks and we’d like to stay one more week.

No problem. He will have been working on it for nearly three days tomorrow.

Not really. When I leave for France, I will have been preparing for it for more than a month.

I’m afraid I’ll be tired. I’ll will have been planting apple trees for five hours when the party starts.

I don’t think so. In a ten years’ time people will have been driving cars with internal combustion engines for a century and a half and it will remain so.

At the end of this course she will have been studying English for six years.

I don’t really know. But she will have been backpacking the world for a year before she gets back home.

I love them. By the end of this year I will have been watching Guiding Light for two decades.

Not at all. At 12.30 I will have been baking it for ninety minutes and it is not ready yet!

Tiring? Look at this match. They will have been playing for more than three or four hours when it ends.

3. Viết lại câu theo gợi ý bên dưới sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

(How long will Francis and his friends have been doing the following things by the end of their school holidays)?

Example:

 • Francis – stay at his grandma’s place
 • Francis will have been staying at his grandma’s place for three weeks.

Samantha – travel round the world

Melanie – work at a summer camp

Robert – learn Spanish at a language school

Kevin – work on his house

Carol – practice beach volleyball

Peter – do community work

Naomi – take care of her neighbor’s dog

Judy – attend driving school

Ben – climb mountains

Tom – do nothing

__________________________________

Samantha ……………………………………………………………… for a month.

Melanie ………………………………………………………………… for six weeks.

Robert ……………………………………………………………….. for two months.

Kevin ………………………………………………………………… all the time.

Carol ………………………………………………………………….. for more than a month.

Peter ………………………………………………………………….. for three weeks.

Naomi……………………………………………. for quite a long time.

Ben ……………………………………………………… for a fortnight.

Tom ……………………………………………………. all the time.

Đáp án:

Samantha will have been travelling round the world for a month.

Melanie will have been working at a summer camp for six weeks.

Robert will have been learning

Spanish at a language school for two months.

Kevin will have been working on his house all the time.

Carol will have been practicing beach volleyball for more than a month.

Peter will have been doing community work for three weeks.

Naomi will have been taking care of her neighbor’s dog for a couple of weeks. Judy will have been attending driving school for quite a long time.

Ben will have been climbing mountains for a fortnight.

Tom will have been doing nothing all the time.

4. Viết lại những câu sau, sử dụng những động từ được gạch chân mà vẫn giữ nguyên được nghĩa của câu

(Rewrite the following sentences. Use the underlined verbs and keep the same meaning).

It will rain for 24 hours and it will stop raining in the morning.

When it stops raining in the morning, it ………………………………… for 24 hours.

I’ll learn French for seven years and then I leave school.

I …………………………………. French for seven years before I leave school.

We moved in Hastings 18 years ago and we will live here for another two years. In a two years’s time we ………………… at this place for two decades.

I’ll work in my office for a couple of hours and you’ll get up at last.

By the time you get up I ……………… in my office for a couple of hours.

The farmer’s family started picking strawberries last Friday and they will continue till Friday.

On Friday the farmer’s family …………………… strawberries for a week.

In Monaco it will be one month since Darren started sailing on his yacht.

Darren ……………………… on his yacht for a month when he lands in Monaco.

The computer will update its operating system first. It will start working in five minutes.

The computer ……………………………………………………………… its operating system for about five minutes before it starts working.

We used the Internet for the first time nearly twenty years ago.

By the end of this year we ……………………………. the Internet for twenty years.

In July it will be one year since Maggie started singing in the choir.

In July Maggie ……………………………………… in the choir for a year.

Shall I turn off the gass? It will be 10.15 and the water has nearly been boiling for twenty minutes.

Shall I turn off the gass? The water ……………………………………………….. for twenty minutes at 10.15.

Đáp án:

When it stops raining in the morning, it will have been raining for 24 hours.

I will have been learning French for seven years before I leave school.

In a two years’s time we will have been living at this place for two decades.

By the time you get up I will have been working in my office for a couple of hours.

On Friday the farmer’s family will have been picking strawberries for a week.

Darren will have been sailing on his yacht for a month when he lands in Monaco.

The computer will update its operating system first. It will start working in five minutes.

The computer will have been updating its operating system for about five minutes before it starts working.

By the end of this year we will have been using the Internet for twenty years.

In July Maggie will have been singing in the choir for a year.

Shall I turn off the gass? The water will have been boiling for twenty minutes at 10.15.

5. Bài tập hoàn thành câu sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

(Respond to the following situations).

Why are you so angry?

They ……………………………………….. the road by the end of this year. (repare)

Your French is not perfect.

Don’t worry. I …………………………………………………………….. it for a year by the time I leave for France. (learn)

Look at Jane. She’s so nervous.

No wonder. She ……………………………………………. for Tim for five hours when his plane finally arrives. (wait)

Bill is a good teacher.

Definitely. He ……………………………………………………………… for five years by the time he’s 30. (teach)

I could help you pick apples on Saturday.

We …………………………………………………………………….. apples for a week by Saturday. We’ll be finished. (pick)

Do you think you will pass the exam?

I hope so. I ………………………………………………………………… for it for two weeks when I take it. (revise)

Is Grace your neighbor?

Yes, she is. She …………………………………………………….. next door for a year next month. (live)

We could buy Lisa a new piano for her birthday.

Good idea. When she turns twenty, she ……………………………………… the piano for twelve years. (play)

Shall I wake Doris up?

Yes, please. At nine o’clock she ……………….. for ten hours. (sleep)

Your parents are experienced workers.

Yes, they are. They ………………………………….. together for thirty five years before they retire. (work)

Đáp án:

They will have been repairing the road by the end of this year.

Don’t worry. I will have been learning it for a year by the time I leave for France.

No wonder. She will have been waiting for Tim for five hours when his plane finally arrives.

Definitely. He will have been teaching for five years by the time he’s 30.

We will have been picking apples for a week by Saturday. We’ll be finished.

I hope so. I will have been revising for it for two weeks when I take it.

Yes, she is. She will have been living next door for a year next month.

Good idea. When she turns twenty, she will have been playing the piano for twelve years.

Yes, please. At nine o’clock she will have been sleeping for ten hours.

Yes, they are. They will have been working together for thirty five years before they retire.

Bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn lớp 9

XEM THÊM

Bài viết trên đây chúng tôi đã đưa ra được một số lý thuyết cơ bản về thì tương lai hoàn thành tiếp diễn, theo đó là một số dạng bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn để các bạn học sinh, sinh viên và quý thầy cô tham khảo.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*