Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn có lời giải chi tiết

Trong tất cả các thì trong tiếng anh, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn không được sử dụng thường xuyên nên dễ gây một số nhầm lẫn cho người dùng, do đó với bài viết này chúng tôi xin giới thiệu tổng quan về lý thuyết cơ bản của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn cùng với đó là một số dạng bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nâng cao

Tóm tắt lý thuyết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Cấu trúc (Form)

Thể khẳng định (Affirmative form)

 • I, We, You, They                     +have               +been+ verb-ing
 • He, She, It                                +has                +been+ verb-ing

Ex:

 • It has been raining all day. (Trời mưa suốt ngày.)

– Thể phủ định (Negative form)

 • Subject + have/ has + not + been + verb-ing

Ex:

 • Our team hasn’t been doing very well lately. (Gần đây đội chúng tôi chơi không tốt lắm.)

– Thể nghi vấn (Interrogative form)

 • Have/ Has + subject + been + verb-ing?

Ex:

 • Have you been waiting long? (Bạn đợi có lâu không?)

Bài tập thì hiện tại tiếp diễn online

Cách dùng (Usage)

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được dùng để diễn tả:

– Hành động bắt đầu trong quá khứ và kéo dài liên tục đến hiện tại.

Ex:

 • We have been waiting here for twenty minutes. (Chúng tôi đã đợi ở đây hai mươi phút rồi.) [bây giờ chúng tôi vẫn còn đợi]
 • Tim is still watching television. He’s been watching television all day. (Tim vẫn đang xem tiui. Anh ấy đã xem tivi suốt cả ngày.)

Cách dùng này thường phải có các cụm từ chỉ thời gian đi kèm để cho thấy tính liên tục của hành động.

– Hành động vừa mới chấm dứt và có kết quả ở hiện tại.

Ex:

 • I’ve been swimming. That’s why my hair is wet. (Tôi đã hơi. Đó là lý do tại sao tóc tôi bị ướt.)
 • Why are your clothes so dirty? What have you been doing? (Sao quần áo con lại dơ như vậy? Con đã làm gì thế?)

– Hành động xảy ra trong một khoảng thời gian từ quá khứ đến hiện tại (thì hiện tại hoàn thành cũng có thể được dùng).

Ex:

 • Sarah has been playing/ has played the piano since she was five. (Sarah chơi dương cầm từ lúc lên năm.) [Hiện nay cô ấy vẫn chơi]
 • How long have you been studying/ have you studied English? (Bạn đã học tiếng Anh bao lâu rồi?) [bạn vẫn đang học tiếng Anh]

*Lưu ý:

Không dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn với các động từ chỉ nhận thức, tri giác, sở hữu (xem các động từ đã nêu trong thì hiện tại tiếp diễn). Với các dộng từ này ta dùng thì hiện tại hoàn thành (present perfect).

Ex:

 • I’ve known the secret for a long time. (Tôi đã biết bí mật đố từ ¡âu.)
  [NOT I’ve been knowing the secret…]

– Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh sự liên tục của hành dộng; thì hiện tại hoàn thành dơn nhấn mạnh sự hoàn tất và kết quả ở hiện tại.

Ex:

 • I’ve been learning irregular verbs all afternoon. (Tôi học động từ bất quy tắc suốt cả buổi chiểu.) -» nhấn mạnh sự liên tục
 • I’ve learnt all my irregular verbs. (Tồi đã học hết tất cả các động từ bất quy tắc.) -> nhấn mạnh sự hoàn tất

– Động từ live và work có thể dược dùng với cả hai thì hiện tại hoàn thành đơn và tiếp diễn mà không có sự khác nhau về nghĩa.

Ex:

 • We have been living/ have lived here since 1992. (Chúng tôi đã sống ở đây từ năm 1992.) How long have you been working/ have you worked here? (Anh đã làm việc ở đây bao lâu rồi?)

– Tuy nhiên, thì hiện tại hoàn thành đơn luôn dược dùng với always.

 • We’ve always lived here. (Chủng tôi đã luôn sống ở đây.)
  [NOT We’ve always been living here]

Cách Dùng Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn – Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

1. Hoàn thành đoạn hội thoại với dạng khẳng định và phủ định của động từ trong ngoặc sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

(Complete the conversations with positive and negative forms of the present perfect continuous). 

A John, how long ……………..you ………………………………….. Japanese? (learn)

B Japanese? Wait a minute. For about four years.

A What a lovely smell!

B My mom …………………………………………….. some cakes. (bake)

A Why are your hands so dirty?

B I ……………………………………………………… my car. (clean)

A You look so tired. You should have a rest.

B Should I? But I …………………………………………………….. so hard. (not work)

A Why ……………….. Miley ……………………………………… out lately? (not go)

B She broke her leg while she was skiing.

A Peter, why are you so noisy? I want to sleep!

B Do you mean it? I ………………………………………………… any noise since I got up. (not make)

A …………….. you ……………………………………… for a long time? (cough)

B Not really. It started the day before yesterday.

A Mr. John, how long ……………… you ……………………………………….. English? (not teach)

B To tell the truth I’ve never taught English. But I’d like to try it.

A Hi, Tom. How is your new girlfriend doing?

B Surry? She ……………………………………………………. to me since we had an argument. (not speak)

A Have you heard about the bank robbery in King Street?

B Yes, I have. The police ……………………………………………….. for the robbers day and night. (look)

Đáp án:

George, how long have you been learning Japanese?

My mom has been baking some cakes.

I have been cleaning my car.

But I have not been working so hard.

Why has Sarah not been going | hasn’t Miley been going out lately?

I have not been making any noise since I got up.

Have you been coughing for a long time?

Mr. John, how long have you not been teaching | haven’t you been teaching English?

She has not been speaking to me since we had an argument.

The police have been looking | has been looking for the robbers day and night.

2. Hoàn thành những câu sau sử dụng một trong hai lựa chọn

(Complete the lines with one of the options).

I’ve been reading that book you lent me…………………………………………………

Do you need it?          It was great.

George has been going to a restaurant to have dinner………………………………

He’ll be back soon.    He likes it there.

I’ve been cooking all day. ……………………………………………………………………

I’m finished.   I’m exhausted.

Sarah has been living with me……………………………………………………………….

until she moves to a new place         but she moved to a new place

We’ve been writing ………………………………….since the morning.

a lot of letters             letters

They’ve been renovating their house………………………………………………………..

They hope to finish it soon.           It’s ready to use again.

I’ve been travelling to Africa…………………………………………………………………….

three times      for three years

My dad became a salesman and he’s been moving around the country …………

once more        ever since

Somebody has been drinking my coke……………………………………………………..

The glass is nearly empty.     The glass is empty.

I’ve been texting my friends…………………………………………………………………………….

repeatedly      all day long

Đáp án:

I’ve been reading that book you lent me. Do you need it?

George has been going to a restaurant to have dinner. He likes it there.

I’ve been cooking all day. I’m exhausted.

Sarah has been living with me until she moves to a new place.

We’ve been writing emails since the morning.

They’ve been renovating their house. They hope to finish it soon.

I’ve been travelling to Africa for three years.

My dad became a salesman and he’s been moving around the country ever since.

Somebody has been drinking my coke. The glass is nearly empty.

I’ve been texting my friends all day long.

3. Vào sáng thứ 7, Tim và bạn học của anh ấy đã làm gì từ khi thức dậy. Sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để điền vào chỗ trống bên dưới.

(It’s Saturday morning. What have Tim and his school friends been doing since they got up? )

Tim – decorate his bedroom

Patrick – work on his biology project

Sam and Matt – practise rugby

Joe and Peter – watch Sam and Matt

Raymond – do nothing

Sue and Jane – shop

Melanie – help with housework

Maria and Julie – chat on the Internet

Fiona and Eve – do community work

Kate – read a book

_____________________________

Tim …………………………………………………………………………………………………………

Patrick …………………………………………………………………………………………………….

Sam and Matt …………………………………………………………………………………………..

Joe and Peter ……………………………………………………………………………………………

Raymond …………………………………………………………………………………………………

Sue nad Jane …………………………………………………………………………………………….

Melanie ……………………………………………………………………………………………………

Maria and Julie …………………………………………………………………………………………

Fiona and Eve …………………………………………………………………………………………..

Kate ………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án:

Tim has been decorating his bedroom.

Patrick has been working on his biology project.

Sam and Matt have been practising rugby.

Joe and Peter have been watching Sam and Matt.

Raymond has been doing nothing.

Sue and Jane have been shopping.

Melanie has been helping with housework.

Maria and Julie have been chatting on the Internet.

Fiona and Eve have been doing community work.

Kate has been reading a book.

4. Bài tập viết những câu sau dựa vào từ trong ngoặc sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

(Make present perfect continuous questions).

How long ……………………………………………………………. for me? (you | wait)

What …………………………………………………….. since he returned? (John | do)

Why ……………………………………………………….. meat lately? (you | not eat)

There’s so much snow on the road. ………………………… all night? (it | snow)

Why …………………………… for such a long time? (Peter  and Jolly | argue)

……………………………… my shampoo? There’s not much left. (you | use)

How long ………………………………………… glasses? (Ben | not wear)

……………………….. since you decided to take the exam? (you | revise)

Where ………………………………… lately? (your dad | work)

Your hands are covered with chocolate. ………………… a cake? (you | make)

Đáp án:

How long have you been waiting for me?

What has John been doing since he returned?

Why have you not been eating | haven’t you been eating meat lately?

Has it been snowing all night?

Why have Peter and Joly been arguing for such a long time?

Have you been using my shampoo?

How long has Ben not been wearing | hasn’t Ben been wearing glasses?

Have you been revising since you decided to take the exam?

Where has your dad been working lately?

Have you been making a cake?

5. Sử dụng từ trong ngoặc viết thêm câu trả lời trong các tình huống dưới đây

(Respond to the following situations).

Why are you so tired?

Because I …………………………………. the wheels on my car. (replace)

Your French is perfect.

Really? I …………………………………… French for six years. (learn)

Look at Mary. She’s so nervous.

No wonder. She …………………………. for her boyfriend for ages. (wait)

John is sunburnt.

Yes, he really is. He …………………………………. since the morning. (sunbathe)

Your parents look relaxed.

They ……………………………………….. all the weekend. (relax)

All the footballers are so wet.

They ……………………. in the rain since the match started. (play)

Have you talked to Richard yet?

Not yet. But I ……………………. to phone him since you told me. (try)

Is Grace your neighbor?

Yes, she is. She ……………………… next door for six years now. (live)

Why are Patt and Matt so dirty?

They ………………………………….. their bedroom. (paint)

Shall I wake Doris up?

Yes, please. She …………………………………………………… all day long. (sleep)

Đáp án:

Because I have been replacing the wheels on my car.

Really? I have been learning French for six years.

No wonder. She has been waiting for her boyfriend for ages.

Yes, he really is. He has been sunbathing since the morning.

They have been relaxing all the weekend.

They have been playing in the rain since the match started.

Not yet. But I have been trying to phone him since you told me.

Yes, she is. She has been living next door for six years now.

They have been painting their bedroom.

Yes, please. She has been sleeping all day long.

bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn online

XEM THÊM

Bài viết với một cái nhìn tổng quát về cấu trúc, cách dùng của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn bên cạnh lý thuyết chung chúng tôi còn đưa ra một số dạng bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn các bạn học sinh, sinh viên và quý thầy cô tham khảo. Nếu có bất kỳ đóng góp ý kiến nào quý độc giả vui lòng để lại bình luận bên dưới bài viết

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*